Thursday, December 29, 2016

Tugu Yogyakarta, Yogyakarta, Indonesia