Sunday, November 13, 2011

School Girl, Chau Doc, Vietnam