Thursday, December 29, 2016

Tugu Yogyakarta, Yogyakarta, Indonesia


Tuesday, December 27, 2016

Tugu Yogyakarta, Yogyakarta, Indonesia


Tuesday, December 6, 2016

Lumpur Lapindo, Surabaya, Indonesia