Wednesday, June 21, 2017

Sydney Opera House, Sydney, Australia