Friday, May 26, 2017

Sydney Opera House, Sydney, Australia