Tuesday, November 19, 2013

Royal Botanical Gardens, Peradeniya, Kandy, Sri Lanka